تصویر ایزد (خالدی/هالدی) خدای ملی تمدن اوراتویی در برج اسد 

اینکه وی رب النوع کدام کوکب است بدرستی مشخص نیست. شاید رب النوع مشتری و یا زحل باشد!!! این تصویر متعلق به هنگامی است که کوکبی که ایزد خالدی با وی در ارتباط است. وارد برج اسد شده است.

 

@soltannasir


سلطان نصیر منبع : سلطان نصیر |تصویر ایزد (خالدی/هالدی)
برچسب ها : خالدی ,ایزد ,تصویر ,ایزد خالدی ,خالدی هالدی ,تصویر ایزد ,ایزد خالدی هالدی